headerphoto

Informacja o projekcie


Instytucja Wdrażająca
Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości

Regionalna Instytucja
Finansująca
Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa

www.konkurencyjnosc.gov.pl

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Priorytet: 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

Działanie: 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Poddziałanie: Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności poprzez zakup urządzeń stosowanych w recyklingu i produkcji paliw alternatywnych
Nr projektu/partnerstwa na rzecz rozwoju: SPOWKP/2.3/4/26/3102
Umowa/decyzja o dofinansowaniu nr SPOWKP/2.3/4/26/3102

Okres realizacji projektu od 01.04.2007 r. do 31.12.2008 r.

    W ramach projektu "Wzrost konkurencyjności poprzez zakup urządzeń stosowanych w recyklingu i produkcji paliw alternatywnych" SanTa-EKO zakupiła sześciostanowiskową linię sortowniczą oraz uniwersalny rozdrabniacz odpadów.

    Zakup profesjonalnej sortowni unowocześnił i usprawnił sposób segregacji odpadów, wprowadzając innowacyjną metodę segregacji na poziomie przedsiębiorstwa. Natomiast wprowadzenie całkowicie nowego procesu zagospodarowania odpadów (rozdrabnianie i wykorzystanie ich jako paliwa alternatywnego w systemie termicznego przekształcania odpadów na energię cieplną, a tym samym ograniczenie strumienia odpadów trafiających na składowisko) pozwoli na wprowadzenie innowacyjności na terenie regionu.

    W celu uzyskania większej ilości odpadów, z których będzie można pozyskiwać surowce wtórne oraz materiał do produkcji paliwa alternatywnego SanTa-EKO pozyskała wielu nowych kontrahentów.

    Ponadto, zgodnie z założeniami projektu, zwiększone zostało zatrudnienie o pięć nowych osób, w tym trzy kobiety i dwóch mężczyzn, na stanowiska sortowaczy oraz na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska.