headerphoto

Słowniczek pojęć  ekologicznych  (i nie tylko)

Azbest

    określa się tym mianem grupę minerałów z bardzo wytrzymałych i odpornych na działanie czynników zewnętrznych, stanowiących przez to doskonały materiał budulcowy i izolacyjny. Materiały zawierające azbest (konstrukcyjne, izolacyjne) dużą popularność zyskały w latach siedemdziesiątych, były tanie i trwałe - obecnie trwa proces usuwania tego typu elementów ze względu na ich stwierdzoną wysoką szkodliwość i działanie rakotwórcze. Włókna azbestowe mogą powodować pylicę i nowotwory. Demontaż materiałów zawierających azbest wymaga specjalistycznych procedur, odpowiednio przeszkolonych specjalistów, odzieży ochronnej i pełnej dokumentacji. Zdemontowane azbestowe elementy muszą być przewożone w ściśle określony sposób i składowane w wyznaczonych w tym celu miejscach.
    Należy pamiętać, że azbest w postaci scalonej (czyli niepokruszony, niepopękany) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Dopiero azbest z rozszczepionymi poprzez pęknięcia i uszkodzenia włóknami, poprzez pylenie wpływa bardzo negatywnie na układ oddechowy. Najprostszym sposobem ograniczenia pylenia uszkodzonego azbestu jest pokropienie go wodą.

Eternit

    nazwa potoczna, stosowana dla materiałów budowlanych tworzonych na bazie azbestu, zwłaszcza pokryć elewacyjnych i dachowych, głównie z domieszką cementu. Nazwa eternit (z łac. aeternitas - wieczność) symbolizuje niesłychaną wytrzymałość tego materiału i jego odporność na działanie wszelkich czynników zewnę - wieczność) symbolizuje niesłychaną wytrzymałość tego materiału i jego odporność na działanie wszelkich czynników zewnętrznych.

Odpady komunalne stałe

    są to odpady będące wynikiem funkcjonowania gospodarstw domowych i bytowania człowieka - powszechnie nazywane typowymi "śmieciami", odbierane w specjalnych kontenerach, pojemnikach bądĽ workach - składowane są na lokalnych wysypiskach śmieci, gdzie ulegają rozkładowi.

Odpady komunalne płynne

    nieczystości płynne (szambo), powstające w wyniku użytkowania urządzeń sanitarnych w gospodarstwach domowych. Nieczystości te są transportowane specjalistycznym samochodem (tzw. "beczką") do lokalnych oczyszczalni ścieków. Nie należy mylić nieczystości komunalnych płynnych ze ściekami przemysłowymi, które muszą być odbierane na odrębnych zasadach. Producentami ścieków przemysłowych są najczęściej zakłady pracy, fabryki etc.

Odpady niebezpieczne

    są to odpady powstające głównie w wyniku funkcjonowania zakładów przemysłowych, ale częściowo stanowią je też niektóre odpady komunalne. Odpady niebezpieczne powstają też w rolnictwie, laboratoriach i służbie zdrowia, transporcie. Odpady niebezpieczne z racji toksycznych substancji w nich zawartych oraz innych właściwości, jak np. łatwopalność, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Rodzaje odpadów niebezpiecznych zostały skatalogowane (każdy rodzaj ma swój kod, którym posługują się odbiorcy odpadów) w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Odzysk

     wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska, polegające na wykorzystywaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzysku z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

Opakowania wielomateriałowe

    są to opakowania wykonane z co najmniej dwóch rodzajów materiałów, których oddzielenie nie jest możliwe ręcznie ani przy użyciu prostych środków, a oba materiały należą do różnych grup materiałowych (np. kartonowe opakowanie po soku, zawierające wewnątrz wyściółkę aluminiową).

Outsourcing

    nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na obszarach stanowiących podstawę jej działań - na dziedzinach, w których osiąga przewagę konkurencyjna. [Skrót "outsourcing" pochodzi z języka angielskiego: outside resource using - wykorzystanie zasobów zewnętrznych.

PET

    skrót pochodzący od słów: politereftalan etylenu - polimeru, sztucznego tworzywa, z którego produkuje się opakowania, głównie butelki. Włókna tego polimeru służą też do produkcji popularnej tkaniny - polaru. Opakowania typu PET mogą być przetwarzane m in. na: folie, włókna do produkcji tekstyliów, pojemniki, elementy konstrukcyjne mebli i wiele innych.

Prasokontener

    to specjalny, duży pojemnik do gromadzenia odpadów, umożliwiający ich jednoczesne prasowanie. Dzięki temu można przyjąć większą ilość odpadów w krótszym czasie.

Recykling

    odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Pierwszym krokiem do recyklingu jest selektywna zbiórka odpadów, bazująca na ich segregacji (czyli sortowaniu odpadów wg ich rodzaju, właściwości, itd.). Jest to metoda przyjazna środowisku, pozwala bowiem ograniczać eksploatację jego zasobów naturalnych (np. drewna), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości trudnych do zagospodarowania odpadów.

- jeśli na opakowaniu znajduje się ten znaczek, nadaje się ono do ponownego przetworzenia

Rozwój zrównoważony

    inaczej ekorozwój, to koncepcja polegająca na łączeniu trzech elementów - środowiskowego, gospodarczego i społecznego: w wyniku wzrostu gospodarczego poprawiać się ma społeczna spójność i jakość życia, ale też i odpowiedzialność za odpowiednie gospodarowanie zasobami naturalnymi, co ma wpływać na wzrost jakości środowiska naturalnego. Wśród wielu państw na świecie, realizujących założenia tej strategii, jest także i Polska (art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.). Pierwsza definicja "zrównoważonego rozwoju" (z ang. sustainable development) pojawiło się w 1987r. w raporcie Nasza wspólna przyszłość opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju działającą przy ONZ.

Surowce wtórne

    to odpady - najczęściej opakowaniowe - nadające się do ponownego przetworzenia (np. papier, tworzywa sztuczne, metale).

                                                         Do góry