Do zawarcia umowy niezbędne są następujące informacje i dane, które można przesłać drogą elektroniczną:
– pełne dane podmiotu, z którym ma zostać zawarta Umowa ( pełna nazwa, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub CEiDG, nr BDO jeżeli dotyczy, dokładny adres rejestracji, dokładny adres miejsca odbioru odpadów)
– wybrana pojemność pojemnika na odpady oraz preferowana częstotliwość odbioru
– informacja o sposobie przesyłania faktur – czy drogą elektroniczną (jeśli tak, prosimy o podanie adresu e-mail, na który miałyby być wysyłane e-faktury) czy w sposób tradycyjny.
– prosimy o podanie w e-mailu numeru telefonu kontaktowego, co w przypadku jakichkolwiek wątpliwości pozwoli nam szybko się z Państwem skontaktować

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) od 1 stycznia 2021r. każdy właściciel nieruchomości, w tym nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy. Oferujemy rozwiązania w tym zakresie, których opis można znaleźć tutaj.

Odpady opakowaniowe muszą być gromadzone w sposób rozdzielny, jednorodny, nie powodujący ich wymieszania, nie mogą zawierać zanieczyszczeń.
Opakowania z papieru i tektury nie mogą zawierać zanieczyszczeń papierniczych (papiery metalizowane, laminowane, parafinowe, papiery po reklamach ulicznych, tłuste, etykiety i inne papiery samoprzylepne, papiery wodotrwałe, powlekane lakierami i tworzywami sztucznymi, papiery podgumowane) i niepapierniczych (powłoki foliowe, folie, folie aluminiowe, kleje, materiały introligatorskie, spinacze, płótno, sznurki, okleina meblowa, materiały budowlane typu cement, gips, resztki artykułów spożywczych). Tektura nie może być zawilgocona.

Opakowania z papieru i tektury nie mogą zawierać wtrąceń makulatury „miękkiej”, którą to de facto należy przekazać jako odpad wysegregowany z frakcji komunalnej
→ Zasady Segregacji:

Folie opakowaniowe tj. folie LD-PE nie mogą zawierać zanieczyszczeń, w tym wtrąceń innych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Folię należy gromadzić rozdzielnie w zależności od gatunku / koloru: folia transparent, folia „mleczna”, kolor, czarna, zadrukowana etc. Pozwoli to Państwu w znacznym stopniu ograniczyć koszty związane z zagospodarowaniem tego typu odpadów.

Folie opakowaniowe nie mogą zawierać wtrąceń innych opakowań z tworzyw sztucznych, np. pasków z opaletyzowań, opakowań wielomateriałowych (np. kartony po napojach) opakowań po produktach, butelki PET, opakowań z tworzyw i metali, które to de facto należy przekazać jako odpad wysegregowany z frakcji komunalnej
→ Zasady Segregacji:

Odpady opakowaniowe powinny być przygotowane do odbioru w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór i załadunek. Nie odbieramy odpadów opakowaniowych w „luzie”. Do gromadzenia opakowań udostępniamy worki typu BIG-BAG lub inne pojemniki, kontenery i urządzenia w zależności od ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych oraz zapotrzebowania Klienta.

Dla tych z Państwa, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów opakowaniowych, przed planowanym terminem odbioru niezbędne będzie wygenerowanie karty przekazania odpadu w systemie BDO.

Czym jest system BDO? → Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami Czy obowiązuje Państwa rejestracja w systemie? Dodatkowe informacje i materiały szkoleniowe znajdą Państwo: https://bdo.mos.gov.pl/

Pierwszym etapem jest:

1. Wycena przyjęcia i utylizacji odpadów dokonywana przez Dział Marketingu. Dla optymalnej wyceny usługi prosimy o podanie droga mailową:
– miejsca odbioru odpadów
– kodów odpadów (link do rozporządzenia w sprawie kodów?) oraz szacowanej ilości odpadów przewidzianych do przekazania
– sposobu przygotowania odpadów do odbioru (ich spakowania)
– informacji dodatkowych: krótkiego opisu danej frakcji odpadu (stanu skupienia odpadu, procesu jego wytworzenia itp.), zdjęcia odpadów mile widziane, ponieważ ułatwiają wycenę.
– kart charakterystyki substancji, testów zgodności, badań odpadu – jeżeli takowe Państwo posiadają
– do wyceny utylizacji większej ilości odpadów płynnych niezbędne będzie przesłanie próbki odpadu (o tym, w jaki sposób pobrać próbkę, w jakiej ilości, w jakim pojemniku należy ją dostarczyć zostaną Państwo poinformowani po złożeniu zapytania ofertowego)
W odpowiedzi na złożone zapytanie otrzymają Państwo ofertę cenową zawierającą warunki cenowe, sposób przygotowania odpadów do odbioru i inne informacje.
Jeśli warunki przedstawione w naszej ofercie zostaną przez Państwa zaakceptowane, kolejnym etapem jest:

2. Przesłanie Zlecenia na odbiór odpadów. Druk Zlecenia otrzymają Państwo drogą e-mailową lub też można go pobrać: https://santa-eko.pl/firmy.html

3. Następnie Zlecenie zostaje skierowane do Działu Logistyki, który skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu odbioru odpadów. Na tym etapie otrzymają Państwo również dane niezbędne do wygenerowania karty przekazania odpadu w systemie BDO.
Czym jest system BDO? → Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami Czy obowiązuje Państwa rejestracja w systemie? Dodatkowe informacje i materiały szkoleniowe znajdą Państwo: https://bdo.mos.gov.pl/

4. Po wykonaniu usługi należy podjąć i dokonać ewentualnych korekt wygenerowanych uprzednio przez Państwa kart przekazania odpadów w systemie BDO w zakładce Karty Odrzucone.

– Pojemniki zawierające substancje niebezpieczne lub ich pozostałości muszą być szczelnie zamknięte
– W przypadku, gdy odpad płynny jest wrażliwy na działanie temperatury musi być on zgromadzony w odpowiednich pojemnikach, których wypełnienie nie będzie przekraczało 80% ich pojemności.
– Każdy pojemnik/worek/urządzenie z przekazywanymi odpadami musi być oznakowany kodem odpadu i jego nazwą w sposób czytelny i trwały,
– Na opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach oraz workach, w których są umieszczone odpady niebezpieczne, muszą znajdować się trwałe etykiety zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742), wzór etykiety: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001742/O/D20201742.pdf

Osoby fizyczne
– odpady poremontowe można dostarczyć do właściwego dla swojej gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
– odpady można wystawić przy posesji w terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i poremontowych. Terminy i zasady zbiórek znajdują się w dziale Harmonogramy
– można zamówić usługę komercyjną polegającą na odbiorze odpadów budowlanych i poremontowych w kontenerze typu KP lub w workach BIG-BAG

Firmy / Instytucje
– można zamówić usługę komercyjną polegającą na odbiorze odpadów budowlanych i poremontowych w kontenerze typu KP lub w workach BIG-BAG
– w przypadku firm, instytucji, podmiotów gospodarczych może istnieć konieczność wygenerowania karty przekazania odpadu w systemie BDO.
Czym jest system BDO? → Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami Czy obowiązuje Państwa rejestracja w systemie? Dodatkowe informacje i materiały szkoleniowe znajdą Państwo: https://bdo.mos.gov.pl/

– Jako odpady poremontowe należy traktować: niewielkie elementy materiałów izolacyjnych, płyty warstwowe (również płyty gips – karton), opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych (w tym, brudne folie budowlane), niewielkie elementy drewniane, drobne elementy styropianu, folie, papiery, resztki materiałów budowlanych typu ścinki, nieprzydatne elementy, zużyte opakowania po piankach i klejach montażowych etc.

– Odpadami poremontowymi nie są: odpady komunalne (bytowe), odpady niebezpieczne w tym kwasy, trucizny, oleje, smary, substancje toksyczne i żrące, gruz i ziemia (w dużych ilościach), odpady wielkogabarytowe, materiały izolacyjne tj. wełna mineralna i styropian dociepleniowy (w dużych ilościach), szkło budowlane (w dużych ilościach), popiół i żużel, kamienie i inne odpady o dużym ciężarze właściwym,

Jako czysty gruz traktowane są tylko i wyłącznie: beton, cegła, ceramika (z wyłączeniem zanieczyszczonych w dużym stopniu klejem płytek) dopuszczalny jest mix wymienionych frakcji.

Osoby fizyczne
– gruz można dostarczyć Państwo do właściwego dla swojej gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
– gruz można wystawić przy posesji w terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i poremontowych. Terminy i zasady zbiórek znajdują się w dziale Harmonogramy
– można zamówić usługę komercyjną polegającą na odbiorze gruzu w kontenerze typu KP lub w workach BIG-BAG

Firmy/Instytucje
– można zamówić usługę komercyjną polegającą na odbiorze gruzu w kontenerze typu KP lub w workach BIG-BAG
– w przypadku firm, instytucji, podmiotów gospodarczych może istnieć konieczność wygenerowania karty przekazania odpadu w systemie BDO.
Czym jest system BDO? → Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami Czy obowiązuje Państwa rejestracja w systemie? Dodatkowe informacje i materiały szkoleniowe znajdą Państwo: https://bdo.mos.gov.pl/

Firmy / Instytucje → uzgodnione terminy i zasady odbioru znajdują się w podpisanej Umowie i Aneksach.
Osoby fizyczne → terminy odbiorów znajdują się w harmonogramach rocznych – Dział Harmonogramy

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM, ponieważ zdarza się, że wysłana faktura jest archiwizowana jako SPAM.

Jeśli otrzymują Państwo faktury w tradycyjnej (papierowej) formie, prosimy o zaglądnięcie do skrzynki pocztowej.

Jeżeli nie znajdą Państwo faktury w żadnej z powyższych skrzynek, prosimy o skierowanie do nas wniosku (najlepiej drogą e-mailową) o wystawienie duplikatu faktury z uzasadnieniem powodu jego wystawienia (np. zniszczenie, zagubienie, nieotrzymanie).

Odbiory odpadów odbywają się według ustalonych zasad, które są zapisane w umowie lub w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie danej gminy i których klient winien przestrzegać ( udostępniać pojemniki/ worki w widocznych miejscach, dbać o drożność dojazdu do posesji i o niezastawianie dojazdu, prawidłowo gromadzić odpady, nie przeładowywać kontenerów).

Przed złożeniem ewentualnej reklamacji prosimy o sprawdzenie czy wszystkie ww. wymogi zostały spełnione, jak również – w przypadku umów komercyjnych – o sprawdzenie stanu płatności za zrealizowane usługi.

Ewentualne reklamacje są przyjmowane przez nas telefonicznie lub listownie (e-mail) do trzech dni od zaistnienia sytuacji spornej.

Składając reklamację prosimy o podanie:
– nazwę firmy (podmioty gospodarcze)
– Gminę / nazwę Miejscowości (osoby fizyczne)
– adres odbioru odpadów
– termin, w którym odpady nie zostały odebrane
– pozostawienie numeru telefonu kontaktowego

Po rozpatrzeniu przez nas reklamacji, nasz Dział Logistyki po weryfikacji zgłoszenia i stwierdzeniu jego zasadności przekaże je do realizacji w najbliższym możliwym terminie. W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.